PALESTRA E HAPUR II

Sipërfaqja: 152 m2. Modulet e instaluara: 4 module stërvitore (fitness) për ambiente të jashtme dhe 2 paralele.