Njoftim mbi shitjen e materialit drusor!

DAPK (Drejtoria e Administrimit të Pyjeve dhe Kullotave) pranë Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit në cilësinë e strukturës përgjegjëse për pyjet dhe kullotat në Bashkinë Tiranë, referuar pikës 27, kreu IV, të VKM-së nr.438, datë 08.06.2016 “Për kriteret dhe rregullat e shfrytëzimit të pyjeve dhe të shitjes së materialit drusor e të prodhimeve të tjera pyjore e jopyjore”, ju informon se shitja e materialit drusor të pyjeve publike, me qëllim ngrohjen e popullsisë dhe përdorimi i i tij nga subjektet konsumator, bëhet vetëm nga bashkitë drejtpërsëdrejt te popullata, entet e subjektet private.

Materiali drusor që disponojmë është i llojeve të ndryshme, si Mare, Lis, Shkozë, Ah, etj.

Asortimi i materialit drusor bëhet sipas kërkesave të konsumatorit, në varësi të mënyrës së përdorimit.

Çmimi i materialit drusor është i përcaktuar me VKB të Bashkisë Tiranë.

Blerja e materialit drusor pranë Bashkisë Tiranë ju bën pjesë bashkëpunuese për të minimizuar shitjet ilegale të materialit drusor, dhe mbrojtjes së pyjeve. Të ardhurat nga shitja shkojnë për ripyllëzim.

Informacion:

Email: [email protected]  / tel: 00355 68 201 0960  / Adresa: Rruga e Rexhekrit, Surrel, Tiranë